درباره ما

اتحاديه شركتهاي تعاوني كشاورزي مرغداران مرغ تخمگذار استان تهران طبق آگهي تاسيس شماره 13707/6 در سال 1372 با سرمايه اوليه اي به مبلغ 40,000,000 ريال تحت شماره 99967 به ثبت رسيده و شروع به فعاليت نمود.

سرمايه ثبت شده اتحاديه هم اكنون بالغ بر 1,880,000,000 ريال مي باشد.

سهامداران اتحاديه شامل 8 تعاوني:
1- شركت تعاوني مرغداران تهران
2- شركت تعاوني مرغداران كرج و حومه
3- شركت تعاوني مرغداران ورامين
4- شركت تعاوني مرغداران ميثاق
5- شركت تعاوني توحيد غرب
6- شركت تعاوني مرغداران تهران و حومه
7- شركت تعاوني مرغداران اميد
8- شركت تعاوني مرغداران ايران
مي باشد كه جمعا با ظرفيت ........... قطعه مرغ تخمگذار ..... درصد مرغ تخمگذار استان را شامل مي گردد.
اعضاء هيئت مديره متشكل از 5 عضو اصلي به شرح آقايان:
سيد فتح اله سيد ابراهيمي رئيس هيئت مديره
كريم خطيبي نايب رئيس هيئت مديره
سيروس برزين منشي و عضو هيئت مديره
محسن محمدي عضو هيئت مديره
محمود تحصيلي عضو هيئت مديره
و شركت تعاوني مرغداران اميد به عنوان عضو علي البدل براي مدت سه سال و بازرس اتحاديه آقاي محمد حسين نيك فرجام به مدت يكسال از طرف مجمع عمومي انتخاب مي گردند.

تلفن:4-66423832  فاكس:66937272

آدرس:تهران - ميدان توحيد - خيابان توحيد خيابان شهيد غلامرضا طوسي (شباهنگ سابق) ساختمان 162 طبق اول واحد3

گزارش تخلف
بعدی